جنسیت

پسر
دختر

رده سنی

بزرگسالان
جوانان
نوجوانان
کودکان

محوریت برنامه

منطقه

نام مجموعه

تعداد مجموعه ها:

639

تعداد دوره ها:

4996

تعداد ثبت نام ها:

41

تعداد کاربران:

294
دوره ها

کهک

مدت زمان: 30 10,000 تومان
از: 1396/04/08 تا: 1396/06/08

قرآن

مدت زمان: 30 10,000 تومان
از: 1396/04/08 تا: 1396/06/08

فوتسال

مدت زمان: 30 20,000 تومان
از: 1396/04/08 تا: 1396/06/08

فوتسال

مدت زمان: 30 20,000 تومان
از: 1396/04/08 تا: 1396/06/08

کلاس ریاضی

مدت زمان: 10 10,000 تومان
از: 1396/03/08 تا: 1396/05/08

اردو

مدت زمان: 10 20,000 تومان
از: 1396/03/08 تا: 1396/12/08

ریاضی

مدت زمان: 30 20,000 تومان
از: 1396/03/08 تا: 1396/04/08

اردو

مدت زمان: 8 20,000 تومان
از: 1396/03/08 تا: 1396/12/08

کلاس طراحی

مدت زمان: 20 10,000 تومان
از: 1396/04/08 تا: 1396/06/08