جنسیت

پسر
دختر

رده سنی

بزرگسالان
جوانان
نوجوانان
کودکان

محوریت برنامه

منطقه

نام مجموعه

تعداد مجموعه ها:

638

تعداد دوره ها:

4026

تعداد ثبت نام ها:

33

تعداد کاربران:

222
دوره ها

خیاطی مقدماتی

مدت زمان: 114 تومان
از: 1396/02/23 تا: 1396/05/23

خیاطی مقدماتی

مدت زمان: 114 تومان
از: 1396/02/02 تا: 1396/05/02

طراحی و نقاشی

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

هنری

مدت زمان: 70 تومان
از: 1396/03/22 تا: 1396/05/22

سفالگری کانون امام خمینی

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/03/22 تا: 1396/03/22

آموزش خوشنویسی

مدت زمان: 4 تومان
از: 1396/04/10 تا: 1396/06/15

نمایش کانون امام خمینی

مدت زمان: 36 تومان
از: 1396/03/22 تا: 1396/03/22

سرود کانون امام خمینی

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/03/22 تا: 1396/03/22

خوشنویسی کانون سعیدی

مدت زمان: 28 تومان
از: 1396/03/22 تا: 1396/03/22