جنسیت

پسر
دختر

رده سنی

بزرگسالان
جوانان
نوجوانان
کودکان

محوریت برنامه

منطقه

نام مجموعه

تعداد مجموعه ها:

640

تعداد دوره ها:

3814

تعداد ثبت نام ها:

29

تعداد کاربران:

204
دوره ها

کهک

مدت زمان: 30 10,000 تومان
از: 1396/04/08 تا: 1396/06/08

قرآن

مدت زمان: 30 10,000 تومان
از: 1396/04/08 تا: 1396/06/08

قرآنی دارالقران نور

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

قرانی دارالقران اصغریه

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1397/01/02

صوت و لحن دارالقران امام علی (ع)

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

قرانی

مدت زمان: 20 تومان
از: 1396/03/22 تا: 1396/05/22

آموزش روخوانی و روان خوانی

مدت زمان: 6 تومان
از: 1396/03/10 تا: 1396/06/30

آموزش حفظ قرآن کریم

مدت زمان: 6 تومان
از: 1396/03/10 تا: 1396/06/31

آموزش تجوید قرآن کریم

مدت زمان: 6 تومان
از: 1396/03/10 تا: 1396/06/31