جنسیت

پسر
دختر

رده سنی

بزرگسالان
جوانان
نوجوانان
کودکان

محوریت برنامه

منطقه

نام مجموعه

تعداد مجموعه ها:

624

تعداد دوره ها:

3017

تعداد ثبت نام ها:

25

تعداد کاربران:

115
دوره ها

فرهنگی و هنری

مدت زمان: 30 تومان
از: 1396/03/22 تا: 1396/05/31

سرود کانون امام خمینی

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/03/22 تا: 1396/03/22

رایانه

مدت زمان: 20 تومان
از: 1396/03/22 تا: 1396/05/31

داستان نویسی کانون امام خمینی

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/03/22 تا: 1396/03/22

قرآنی

مدت زمان: 20 تومان
از: 1396/03/22 تا: 1396/05/31

والیبال کانون امام خمینی

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/03/22 تا: 1396/03/22

قرانی

مدت زمان: 20 تومان
از: 1396/03/22 تا: 1396/05/22

فن ورز داروخانه مقدماتی

مدت زمان: 30 تومان
از: 1396/01/15 تا: 1396/02/15

زبان عربی کانون امام خمینی

مدت زمان: 36 تومان
از: 1396/03/22 تا: 1396/03/22