جنسیت

پسر
دختر

رده سنی

بزرگسالان
جوانان
نوجوانان
کودکان

محوریت برنامه

منطقه

نام مجموعه

تعداد مجموعه ها:

638

تعداد دوره ها:

4026

تعداد ثبت نام ها:

33

تعداد کاربران:

222
دوره ها

زبان انگلیسی

مدت زمان: 10 تومان
از: 1397/05/04 تا: 1397/06/04

دومینو

مدت زمان: 10 تومان
از: 1397/06/04 تا: 1397/07/04

تست جوش pt

مدت زمان: 100 9,000 تومان
از: 1397/04/01 تا: 1397/12/27

کارباچوب

مدت زمان: 10 تومان
از: 1397/06/04 تا: 1397/07/04

تست جوش ut

مدت زمان: 184 9,000 تومان
از: 1397/04/01 تا: 1397/12/28

خطاطی و خوشنویسی

مدت زمان: 32 900,000 تومان
از: 1397/04/10 تا: 1397/05/31

تست جوش mt

مدت زمان: 120 9,000 تومان
از: 1397/04/01 تا: 1397/12/27

روخوانی

مدت زمان: 10 تومان
از: 1397/04/04 تا: 1397/05/04

خطاطی با قلم درشت

مدت زمان: 32 900,000 تومان
از: 1397/04/10 تا: 1397/05/31