جنسیت

پسر
دختر

رده سنی

بزرگسالان
جوانان
نوجوانان
کودکان

محوریت برنامه

منطقه

نام مجموعه

تعداد مجموعه ها:

625

تعداد دوره ها:

3017

تعداد ثبت نام ها:

25

تعداد کاربران:

137
دوره ها

کارگاه مجمع استانی دبیران

مدت زمان: 3 تومان
از: 1396/01/17 تا: 1396/01/17

امداد و کمکهای اولیه

مدت زمان: 30 تومان
از: 1395/12/01 تا: 1397/01/01

فن ورز داروخانه مقدماتی

مدت زمان: 30 تومان
از: 1395/12/01 تا: 1396/01/15

جشن اطعام نیازمندان

مدت زمان: 9 تومان
از: 1396/01/24 تا: 1396/01/27

خوشنویسی حمیدصادقی 1

مدت زمان: 36 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

جشن اطعام نیازمندان

مدت زمان: 3 تومان
از: 1396/01/26 تا: 1396/01/26

کارگاه هم اندیشی شوراها

مدت زمان: 3 تومان
از: 1396/01/29 تا: 1396/01/29

والیبال حمید صادقی1

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

مسابقه کتابخوانی

مدت زمان: 14 تومان
از: 1396/02/01 تا: 1396/02/08