جنسیت

پسر
دختر

رده سنی

بزرگسالان
جوانان
نوجوانان
کودکان

محوریت برنامه

منطقه

نام مجموعه

تعداد مجموعه ها:

638

تعداد دوره ها:

4026

تعداد ثبت نام ها:

33

تعداد کاربران:

222
دوره ها

ترم 18

مدت زمان: 6 تومان
از: 1396/01/15 تا: 1396/02/15

گنتگو(speaking)

مدت زمان: 4 تومان
از: 1396/01/15 تا: 1396/02/15

ترم5(top1A)

مدت زمان: 6 تومان
از: 1396/01/15 تا: 1396/02/15

ترم2(top2B)

مدت زمان: 4 تومان
از: 1396/01/15 تا: 1396/02/15

ترم10(to3A)

مدت زمان: 4 تومان
از: 1396/01/15 تا: 1396/02/15

ترم1(punA)

مدت زمان: 7 تومان
از: 1396/01/15 تا: 1396/02/15

نقاشی

مدت زمان: 2 تومان
از: 1396/02/15 تا: 1396/03/30

داروشناسی

مدت زمان: 2 تومان
از: 1396/02/15 تا: 1396/03/30

آمادگی جسمانی

مدت زمان: 2 تومان
از: 1396/02/15 تا: 1396/03/30