جنسیت

پسر
دختر

رده سنی

بزرگسالان
جوانان
نوجوانان
کودکان

محوریت برنامه

منطقه

نام مجموعه

تعداد مجموعه ها:

638

تعداد دوره ها:

4026

تعداد ثبت نام ها:

33

تعداد کاربران:

222
دوره ها

دوره حضوری کمکهای اولیه

مدت زمان: 22 15,000 تومان
از: 1397/11/28 تا: 1397/12/28

اردوی مرقد امام

مدت زمان: 9 تومان
از: 1397/11/18 تا: 1397/11/18

دوره حضوری کمکهای اولیه

مدت زمان: 22 15,000 تومان
از: 1397/11/27 تا: 1397/12/26

پیرایش مردانه

مدت زمان: 178 3,800,000 تومان
از: 1397/11/21 تا: 1397/12/26

دوره حضوری کمکهای اولیه

مدت زمان: 22 15,000 تومان
از: 1397/11/24 تا: 1397/12/25

دوره حضوری کمکهای اولیه

مدت زمان: 22 15,000 تومان
از: 1397/11/25 تا: 1397/12/25

دوره حضوری کمکهای اولیه

مدت زمان: 22 15,000 تومان
از: 1397/11/27 تا: 1397/12/05

پیرایش مردانه

مدت زمان: 179 8,400,000 تومان
از: 1397/11/21 تا: 1397/12/26

نازک دوز زنانه

مدت زمان: 460 8,400,000 تومان
از: 1397/07/23 تا: 1397/12/13