جنسیت

پسر
دختر

رده سنی

بزرگسالان
جوانان
نوجوانان
کودکان

محوریت برنامه

منطقه

نام مجموعه

تعداد مجموعه ها:

640

تعداد دوره ها:

3814

تعداد ثبت نام ها:

29

تعداد کاربران:

204
دوره ها

دوره MSRT , IBT ,EPT

مدت زمان: 80 6,500,000 تومان
از: 1397/12/01 تا: 1398/12/01

دوره فن ترجمه

مدت زمان: 60 3,500,000 تومان
از: 1397/12/01 تا: 1398/12/01

دوره TTC

مدت زمان: 40 3,500,000 تومان
از: 1397/12/01 تا: 1398/12/01

بحث آزاد

مدت زمان: 20 1,500,000 تومان
از: 1397/12/01 تا: 1398/12/01

دروه فیلم

مدت زمان: 20 1,500,000 تومان
از: 1397/12/01 تا: 1398/12/01

کارگاه پیش

مدت زمان: تومان
از: 1397/12/02 تا: 1397/12/02

اردوی زیارتی و آموزشی

مدت زمان: 150 0 تومان
از: 1397/12/11 تا: 1397/12/19

دوره آموزشی کانون

مدت زمان: 6 0 تومان
از: 1397/12/09 تا: 1397/12/11