جنسیت

پسر
دختر

رده سنی

بزرگسالان
جوانان
نوجوانان
کودکان

محوریت برنامه

منطقه

نام مجموعه

تعداد مجموعه ها:

635

تعداد دوره ها:

3613

تعداد ثبت نام ها:

27

تعداد کاربران:

158
دوره ها

تشکیل زنجیره انسانی(روز بدون دخانیات)

مدت زمان: 1 تومان
از: 1396/03/10 تا: 1396/03/10

تشکیل گروه سرود مهرورزان

مدت زمان: 1 تومان
از: 1396/03/11 تا: 1396/03/11

سازنده کاشی هفت زنگ

مدت زمان: 550 2,200,000 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/08/30

معرق کار کاشی و سرامیک

مدت زمان: 90 362,000 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/08/30

مینا کاری روی سفال

مدت زمان: 430 2,100,000 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/08/30

سفالگری با چرخ پایی و برقی

مدت زمان: 372 1,500,000 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/08/30

نقاشی روی سفال

مدت زمان: 295 620,000 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/08/30

نقش برجسته روی سفال

مدت زمان: 650 1,900,000 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/08/30

نما کاری روی سفال

مدت زمان: 88 185,000 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/08/30