جنسیت

پسر
دختر

رده سنی

بزرگسالان
جوانان
نوجوانان
کودکان

محوریت برنامه

منطقه

نام مجموعه

تعداد مجموعه ها:

638

تعداد دوره ها:

4026

تعداد ثبت نام ها:

33

تعداد کاربران:

222
دوره ها

کلاسهای ورزشی سالن فخری

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

کلاسهای ورزشی سالن صدوق

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

کلاس های ورزشی سالن امام خمینی

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

کلاسهای ورزشی سالن ورزشی امامت

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

کلاسهای ورزشی سالن ثامن الائمه

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

کلاسهای ورزشی سالن هدایتی

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

کلاسهای ورزشی سالن مریم

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

کلاسهای ورزشی سالن جدا

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

ورزشی هدایتی 2

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31