جنسیت

پسر
دختر

رده سنی

بزرگسالان
جوانان
نوجوانان
کودکان

محوریت برنامه

منطقه

نام مجموعه

تعداد مجموعه ها:

633

تعداد دوره ها:

3590

تعداد ثبت نام ها:

26

تعداد کاربران:

140
دوره ها

آموزش فوتبال

مدت زمان: 12 تومان
از: 1397/04/01 تا: 1397/06/31

آموزش فوتبال

مدت زمان: 12 تومان
از: 1397/04/01 تا: 1397/06/31

کلاس آموزشی داروشناسی تکمیلی

مدت زمان: 30 تومان
از: 1397/01/30 تا: 1397/02/31

کلاس آموزشی داروشناسی تکمیلی

مدت زمان: 30 تومان
از: 1397/01/25 تا: 1397/02/27

کلاس آموزشی داروشناسی تکمیلی

مدت زمان: 30 تومان
از: 1397/01/18 تا: 1397/02/24

کلاس آموزش مقدماتی کمک های اولیه

مدت زمان: 22 تومان
از: 1397/02/01 تا: 1397/02/31

کارگاه مهارت های زندگی

مدت زمان: 2ساعت تومان
از: 1397/02/29 تا: 1397/02/30

کارگاه پیشگیری از اعتیاد

مدت زمان: 4ساعت تومان
از: 1397/01/29 تا: 1397/01/29

کارگاه بومینو

مدت زمان: 15 تومان
از: 1397/02/25 تا: 1397/02/25