جنسیت

پسر
دختر

رده سنی

بزرگسالان
جوانان
نوجوانان
کودکان

محوریت برنامه

منطقه

نام مجموعه

تعداد مجموعه ها:

638

تعداد دوره ها:

4026

تعداد ثبت نام ها:

33

تعداد کاربران:

222
دوره ها

آموزش بدمینتون

مدت زمان: 4 10,000 تومان
از: 1396/04/10 تا: 1396/06/16

هنری

مدت زمان: 70 تومان
از: 1396/03/22 تا: 1396/05/22

آموزش فوتبال

مدت زمان: 4 10,000 تومان
از: 1396/04/10 تا: 1396/06/16

ورزشی

مدت زمان: 50 تومان
از: 1396/03/22 تا: 1396/05/22

آموزش والیبال

مدت زمان: 4 10,000 تومان
از: 1396/04/10 تا: 1396/06/15

قرانی

مدت زمان: 20 تومان
از: 1396/03/22 تا: 1396/05/22

آموزش تنیس روی میز

مدت زمان: 4 10,000 تومان
از: 1396/04/10 تا: 1396/06/15

آمادگی جسمانی

مدت زمان: 4 10,000 تومان
از: 1396/04/10 تا: 1396/06/15

آموزش روخوانی و روان خوانی

مدت زمان: 6 تومان
از: 1396/03/10 تا: 1396/06/30