جنسیت

پسر
دختر

رده سنی

بزرگسالان
جوانان
نوجوانان
کودکان

محوریت برنامه

منطقه

نام مجموعه

تعداد مجموعه ها:

624

تعداد دوره ها:

3017

تعداد ثبت نام ها:

25

تعداد کاربران:

115
دوره ها

آموزش حفظ قرآن کریم

مدت زمان: 6 تومان
از: 1396/03/10 تا: 1396/06/31

آموزش تجوید قرآن کریم

مدت زمان: 6 تومان
از: 1396/03/10 تا: 1396/06/31

قصه گوئی قران

مدت زمان: 6 تومان
از: 1396/03/10 تا: 1396/06/31

قرانی

مدت زمان: 20 تومان
از: 1396/03/22 تا: 1396/05/31

آموزش روخوانی و روان خوانی

مدت زمان: 4 تومان
از: 1396/04/10 تا: 1396/06/15

سفالگری کانون امام خمینی

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/03/22 تا: 1396/03/22

فرهنگی و هنری

مدت زمان: 30 تومان
از: 1396/03/22 تا: 1396/05/31

ورزشی

مدت زمان: 70 تومان
از: 1396/03/22 تا: 1396/05/31

آموزش روخوانی و روان خوانی

مدت زمان: 4 تومان
از: 1396/04/10 تا: 1396/06/15