کمیته امداد امام خمینی(ره) اداره یک

کمیته امداد امام خمینی(ره) اداره یک

درباره مجموعه

برنامه های این پایگاه مختص افراد تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره)می باشد.

دوره های مجموعه
تعداد دوره ها: 30
نام دوره #

وضعیت