مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 3 انقلاب

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 3 انقلاب

درباره مجموعه

مرکز آموزش فنی و حرفه ای انقلاب ویژه خواهران و در حرفه های  صنایع دستی و دوخت وبافت فعالیت دارد

دوره های مجموعه
تعداد دوره ها: 14
نام دوره #

وضعیت