12و 13 مرداد ماه دومین جشنواره ملی ازدواج اقوام ایران زمین به صورت مجازی برگزار می شود